> disclaimer  /  algemene voorwaarden   

  1  

1
   
 


Onze Activiteiten
1Juridisch Advies & Advies Sociale Verzekeringsvraagstukken
 
 • Arbeidsrecht (w.o. toepasselijkheid van caoís)
 • Arbeidsomstandighedenrecht
 • Wet bestuurlijke boeten arbeidsomstandigheden
 • Poortwachter en re-integratie.
 • Premievrijstellingen sociale zekerheid
 • Eigen risicodragerschap sociale zekerheid
 • Bedrijfsindeling sociale zekerheid en aanverwante regelingen
   Interim & Ondersteuning van uw personeelszaken
 
 • Het beschikbaar stellen van interim personeelsfunctionarissen
 • Doorlichten van het personeelsbeleid door middel van een P&O quick scan
 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en een bedrijfsreglement (met en zonder arbo-handboek)
 • Advisering over of maken en invoeren van een functionerings- en beoordelingssysteem
 • Adviseren en implementeren van arbeidsvoorwaarden
   Mediation / Conflictbemiddeling
(NMI-geregistreerde mediators)
 
 • Conflictbemiddeling bij conflicten als:
  • Arbeidsconflicten
  • Interne conflicten tussen afdelingen
  • Groepsconflicten

         Conflictcoaching; deze coaching stelt managers in staat zicht te krijgen op beginnende conflicten en deze te begeleiden waardoor zij in staat worden gesteld effectief en efficiŽnt om te gaan met conflicten.
 Onafhankelijk Vertrouwenspersoon

Door middel van een abonnement op Arbeids-juristen heeft u de beschikking over een regeling die geheel Arbo-proef is. De regeling bestaat uit:
 
 • Protocol ongewenste omgangvormen inclusief beschrijving van de interne gedragscode;
 • Klachtenreglement ongewenste omgangsvormen;
 • Respectvolle begeleiding en behandeling van klachten van werknemers bij ongewenste omgangvormen.

Arbeids-juristen heeft de  beschikking over opgeleide vertrouwenspersonen.
 Risico Inventarisatie & Evaluatie / Werkplekonderzoek  

>> Klik hier voor offerte aanvraag

De inventarisatie bestaat uit een overzicht van risicoís die zijn verbonden met het verrichten van de arbeid. De rapportage omvat een overzicht van bevindingen en adviezen en is voorzien van een plan van aanpak. Daarnaast wordt belangrijke informatie verstrekt. De wettelijke verplichtingen worden weergegeven en de prioriteit van de maatregel/advies wordt vermeld. Het rapport wordt samengesteld op basis van:
 • een gesprek met de directie van het bedrijf.

 • een werkplekinspectie of een bedrijfsrondgang. Het bedrijf is dan in volle productie. Tijdens de bedrijfsrondgang worden de geconstateerde risicoís en de adviezen besproken.

 • een vragenlijst die voor medewerkers is opgesteld en door medewerkers wordt ingevuld.

 • publicatiebladen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • bedrijfsgerelateerde informatie (zoals bijvoorbeeld ziekteverzuimcijfers


Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek richt zich op:
 

 • probleemanalyse
 • personele aspecten (functie-gerelateerd & werkhouding)
 • werkplekinrichting
 • oplossingsvoorstellen
   Overige dienstverlening

Enkele voorbeelden:

Beeldscherminstructie
De volgende onderwerpen spelen bij de werkplekinstructie een rol.
 
  • de inrichting van de werkplek
  • houding van de medewerkers tijdens het werken
  • gebruik van de bedrijfsmiddelen
  • de inhoud van de functie
  • de organisatie van het werk door de medewerker

Spierspanningsmeting beeldschermwerk
Met behulp van het instrument wordt inzicht verkregen in de werkhouding van medewerkers. Plakelektroden worden op spieren geplaatst waardoor via een geluidssignaal wordt aangegeven wanneer de spierspanning boven een bepaalde drempelwaarde komt. Dit instrument kan  worden ingezet als instrument voor het leren werken in een ergonomische werkhouding. 

Ontruimingsplan
Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van een gemeentelijk Bouwbesluit (bouwverordening) en in het kader van de Arbowet (Arbobesluit). Een ontruimingsplan wordt getoetst door de plaatselijke brandweer. Een ontruimingsplan kent voor wat betreft de inhoud een samenhang met de aard van de arbeid die in het gebouw wordt verricht. Ontruimingsplannen worden in overleg met de werkgever (verhuurder) gemaakt op basis van de concrete omstandigheden.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsjuristen  |  Zandvoort  |  T (023) 5718341  |  info@arbeids-juristen.nl